torsdag 26 mars 2009

Bötfäll de föräldrar som håller barnen hemma från skolan

På Sjumilaskolan i Göteborg har föräldrar under den gångna veckan hållit sina barn hemma för att protestera mot beslutade neddragningar.

Att föräldrar på detta sätt saboterar sina barns skolgång är helt oacceptabelt. Till saken hör också att eleverna på Sjumilaskolan i Biskopsgården i mycket stor utsträckning har invandrarbakgrund och därmed ofta är i extra stort behov av lärarledd* undervisning.

Det råder skolplikt i Sverige. Alla vårdnadshavare är skyldiga att tillse att barnen fullgör sin skolgång. Vite kan utdömas om vårdnadshavare inte ser till att barnen går i skolan:

Skollagen 3 kap 16 § Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter.

Politikerna i Biskopsgårdens stadsdelsnämnd bör visa att skolplikten inte är förhandlingsbar och genast besluta om ett kännbart vite för de föräldrar som håller sina barn hemma från undervisningen på Sjumilaskolan.

*Detta anser jag trots vad som i dagarna framkommit om vissa lärare, t ex här och här. Det är ännu för tidigt att införa ett omfattande beteendeförändringsprogram riktat mot hela den svenska lärarkåren men jag utesluter inte att jag kan komma att förespråka ett sådant program inom en nära framtid.

Inga kommentarer: