söndag 24 januari 2010

Flirt med kidsen: Wz up with da dough?

Så där ja. Nu har kidsen (nyspråk för ungjävlar) fått en alldeles egen rubrik. Låt oss därmed lämna dem därhän och fokusera på viktigare saker, exempelvis vad som har hänt med undertecknads privatekonomi på sistone.

Jag har ökat risken i sparportföljens lågriskavdelning genom att köpa in hedgefondifonden Brummer Multi Strategy. Eftersom jag samtidigt har utökat storleken på mitt buffertsparande (som aldrig rörs och som alltid skall finnas på bankkonto) är det andra pengar som har använts, pengar som helt enkelt har ackumulerats på flera olika konton och som slutligen slussades in i Brummer snarare än att kvarstå på bankkonto eller användas till aktie- elle aktiefondsköp.

Min sparportfölj består grovt räknat av två delar; högrisk- respektive lågriskplaceringar. Högriskplaceringarna utgörs för det mesta av aktier och aktiefonder. Lågriskplaceringarna utgörs till större delen av räntesparande på bankkonto och ibland även av korta räntefonder. Jag har länge letat efter en lågriskhedgefond som faktiskt lever upp till syftet att leverera en stabil avkastning, utan korrelation med aktiemarknaden och till en risk som understiger aktiemarknadens, och min bedömning är att Brummer Multi Strategy, åtminstone historiskt, har lyckats med det. Avkastningskurvan är jämn och fin och har på årsbasis aldrig varit negativ.

Av nysparandet lägger jag varje månad undan 1 000-1 500 kr specifikt för lågriskplaceringar (när OMX-index överstiger 1200-1300 är det högst troligt att lågrisksparandet ökar). Storleken på buffertsparandet är nu så stort att jag inte känner det nödvändigt att utöka det ytterligare. Det är därför troligt att jag med jämna mellanrum istället kommer att låta lågrisksparandet utgöras av andelar i Brummer Multi Strategy.

Brummer Multi Strategy finns även i en belånad variant som ger ungefär dubbla avkastningen både uppåt och nedåt. Det är inte omöjligt att jag i en framtid när det känns rätt att vikta ner aktieandelen något också köper in mig i denna fond.

1 kommentar:

minna sa...

kära herrn, sluta bråka om ungjävlarna=)